Regulamin

I. Regulamin Portalu Internetowego PricesInTheWorld.pl

§ 1 – Postanowienia ogólne

1.1 Niniejszy Regulamin określa warunki nieodpłatnego korzystania przez Użytkowników indywidualnych z portalu internetowego o nazwie "PricesInTheWorld.pl" – na którym umieszczane są informacje o cenach różnych produktów i usług na świecie.

1.2 Każda osoba, która przystępuje do korzystania z niniejszego Portalu tym samym przyjmuje do wiadomości i akceptuje warunki niniejszego Regulaminu.

1.3 Portal PricesInTheWorld.pl jest serwisem internetowym publikującym nie tylko własne treści, ale również informacje i materiały pochodzące od osób trzecich oraz od firm i instytucji współpracujących. Portal nie jest zarejestrowanym tytułem prasowym w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 stycznia 1984 r. Prawo Prasowe, a Właściciel poprzez prowadzenie portalu nie świadczy usług na rzecz osób fizycznych nie prowadzących działalności gospodarczej (konsumentów) w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny.

§ 2 – Definicje

Użyte w Regulaminie sformułowania oznaczają:

Właściciel portalu – uprawniony do dysponowania zasobami portalu.

Portal – witryna internetowa PricesInTheWorld.pl

Zasoby portalu – udostępniane w ramach portalu, na zasadach i w zakresie określonym w niniejszym Regulaminie, materiały obejmujące informacje, formularze kontaktu użytkowników portalu. Zasoby portalu stanową również działy informacyjne.

Działy informacyjne – zasoby portalu, do których każdy z Użytkowników indywidualnych ma możliwość dostępu bez konieczności dokonywania rejestracji.

Użytkownik indywidualny/Użytkownik – osoba fizyczna korzystająca z zasobów portalu w zakresie przewidzianym w niniejszym Regulaminie.

Administrator – Właściciel portalu, nadzorujący funkcjonowanie portalu oraz jego wykorzystywanie przez Użytkowników.

§ 3 – Zasoby Portalu

3.1 Dostęp do części zasobów portalu określonej § 2 jako dział informacyjny nie jest uzależniony od spełnienia przez Użytkownika indywidualnego wymogu rejestracji w systemie portalu.

3.2 Właściciel portalu zapewnia Użytkownikom indywidualnym nieodpłatny dostęp do zasobów działu informacyjnego na czas nieokreślony.

3.3 Właściciel portalu zastrzega prawo do dokonywania zmian w udostępnionych materiałach.

3.4 Użytkownik zobowiązany jest do korzystania z portalu zgodnie z przepisami prawa oraz postanowieniami niniejszego Regulaminu.

3.5 Użytkownik jest uprawniony do korzystania z zasobów portalu wyłącznie na własny użytek osobisty. Wykorzystywanie w jakiejkolwiek formie materiałów zamieszczonych bez zgody Właściciela portalu jest zabronione.

3.6 Użytkownik zobowiązuje się pokryć wszelkie straty i szkody powstałe na skutek jego zawinionych działań lub zaniechań oraz zaspokoić roszczenia osób trzecich, także dochodzone przed sądem, skierowane przeciw Właścicielowi Portalu, a związane z jego zachowaniem niezgodnym z obowiązującym prawem oraz niniejszym regulaminem lub w inny sposób nagannym.

§ 4 – Odpowiedzialność stron

4.1 Właściciel portalu oświadcza, że materiały i informacje składające się na zasoby portalu, są zbierane i redagowane z należytą starannością, w celu zapewnienia rzetelności, aktualności i kompletności przygotowywanego portalu, jednak publikowane w portalu treści i dane mają charakter informacyjny i nie mogą być przedmiotem jakiejkolwiek odpowiedzialności Właściciela portal lub autora wpisu.

4.2 Z uwagi na specyfikę świadczonych przez siebie usług Właściciel portalu nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek skutki wykorzystania, przez osoby korzystające z portalu, informacji uzyskanych za jego pośrednictwem, a w szczególności za decyzje użytkownika podjęte w oparciu o informacje publikowane w portalu.

4.3 Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność w stosunku do osób trzecich za treść podanych przez siebie informacji, jak i umieszczanych w portalu tekstów.

4.4 Na Właścicielu portalu nie spoczywa odpowiedzialność za działania osób trzecich, a w szczególności obsługujących system informatyczny portalu, jak również za szkody powstałe w wyniku uszkodzenia sprzętu komputerowego użytkownika, bądź jego zasobów danych, w trakcie lub w związku z korzystaniem z zasobów portalu.

4.5 Właściciel portalu nie odpowiada za brak dostępu do zasobów portalu z powodu awarii systemu łączności telekomunikacyjnej oraz za inne skutki wadliwego działania łączy telekomunikacyjnych i szkód przez nie wywołanych.

§ 5 – Postanowienia końcowe

5.1 Regulaminu Portalu Internetowego PricesInTheWorld.pl w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego pełni rolę ogólnych warunków umów.

5.2 Regulamin obowiązuje od chwili ogłoszenia, przez które rozumie się zamieszczane pełnej treści Regulaminu na stronie internetowej http://pricesintheworld.pl.pl/strona/regulamin,3

5.3 Właściciel Portalu zachowuje prawo do zmiany treści niniejszego Regulaminu. Wszelkie zmiany będą zamieszczane na stronie http://PricesInTheWorld.pl i wchodzą w życie z dniem ogłoszenia, a jego doręczenie Użytkownikom odbywać się będzie poprzez umieszczenie na stronie http://PricesInTheWorld.pl/strona/regulamin,3

5.4 Wszelkie spory związane z wykonaniem niniejszego Regulaminu rozstrzygane będą przez sądy powszechne właściwe dla siedziby Właściciela portalu.

5.5 Niniejszy regulamin obowiązuje od 10 maja 2016 roku.